A part of Merck

814080 | (R)-(+)-1-Fenylethylisokyanát

814080
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   33375-06-3251-485-2C₉H₉NOC₆H₅CH(CH₃)NCO147.17 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8140800001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number814080
     Synonyms(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
     Description(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
     References
     Product Information
     CAS number33375-06-3
     EC number251-485-2
     Hill FormulaC₉H₉NO
     Chemical formulaC₆H₅CH(CH₃)NCO
     Molar Mass147.17 g/mol
     HS Code2929 10 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate for synthesis. CAS 33375-06-3, chemical formula C₆H₅CH(CH₃)NCO. Find an MSDS and related information.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point210 - 211 °C (1013 hPa)
     Density1.05 g/cm3 (20 °C)
     Flash point65 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H330: Při vdechování může způsobit smrt.
     H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P260: Nevdechujte páry.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P342 + P311: Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1A Hořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal11
     Kyselé halogenidy, anhydridy a isokyanáty se přidávají po kapkách do velkého množství methanolu (Kat.č. 822283), čímž se přeměňují na odpovídající methylestery nebo methylkarbamáty. Neutralizace se provádí roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Kontejner A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Very toxic
     Categories of dangervysoce toxický, dráždivý, senzibilizující
     R PhraseR 26-36/37/38-42
     Vysoce toxický při vdechování.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.
     S PhraseS 23-28-36/37-45
     Nevdechujte páry.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2206 , 6.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2206 , 6.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2206 , 6.1, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.044 - 1.046
     Spez. rotation [α! 20°/546 (undiluted)+12.0 - +13.0 °
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Nitriles and Isonitriles > Isocyanates
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Nitriles and Isonitriles > Isocyanates
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Nitriles and Isonitriles > Isocyanates
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Enantioselective Synthesis > Reagents for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Products for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis