A part of Merck

102930 | 1,2-Dichlorbenzen

102930
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   95-50-1202-425-9C₆H₄Cl₂1,2-(Cl)₂C₆H₄147 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1029301000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1029302500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 2.5 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number102930
       Synonymso-Chlorobenzene
       Description1,2-Dichlorobenzene
       OverviewEMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
       References
       Product Information
       CAS number95-50-1
       EC index number602-034-00-7
       EC number202-425-9
       Hill FormulaC₆H₄Cl₂
       Chemical formula1,2-(Cl)₂C₆H₄
       Molar Mass147 g/mol
       HS Code2903 91 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application1,2-Dichlorobenzene for extraction analysis EMSURE®. CAS 95-50-1, chemical formula 1,2-(Cl)₂C₆H₄. 1,2-Dichlorobenzene MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point180 °C (1013 hPa)
       Density1.31 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.2 - 12 %(V)
       Flash point66 °C
       Ignition temperature640 °C
       Melting Point-17 °C
       Vapor pressure1.33 hPa (20 °C)
       Solubility0.13 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 500 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík > 10000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H315: Dráždí kůži.
       H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P280: Používejte ochranné rukavice.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       Storage class6.1C Hořlavé, akutně toxické v kategorii 3 / toxické sloučeniny nebo sloučeniny s chronickými účinky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 22-36/37/38-43-50/53
       Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 23-24-37-60-61
       Nevdechujte páry.Zamezte styku s kůží.Používejte vhodné ochranné rukavice.Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1591 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1591 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1591 , 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons)
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.0 %
       Identity (IR)conforms
       Free acid (as HCl)≤ 0.001 %
       Chloride (Cl)≤ 0.0001 %
       Heavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %
       Fe (Iron)≤ 0.0001 %
       Sulfated ash≤ 0.005 %
       Water≤ 0.01 %

       Související produkty a aplikace

       Accessories (Primary)

       Katalogové číslo Popis  
       963533 Bezpečnostní nosič Zobrazit ceny a dostupnost

       Accessories (Secondary)

       Katalogové číslo Popis  
       100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
       108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost

       Související produkty: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Analytical Sample Preparation > Extraction