A part of Merck

113713 | 1,2-Dichloroethan

113713
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   107-06-2203-458-1C₂H₄Cl₂ClCH₂CH₂Cl98.96 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1137131000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number113713
     SynonymsEthylene chloride, Ethylene dichloride
     Description1,2-Dichloroethane
     OverviewWith their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
     References
     Product Information
     CAS number107-06-2
     EC index number602-012-00-7
     EC number203-458-1
     Hill FormulaC₂H₄Cl₂
     Chemical formulaClCH₂CH₂Cl
     Molar Mass98.96 g/mol
     HS Code2903 15 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application1,2-Dichloroethane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 107-06-2, chemical formula ClCH₂CH₂Cl. 1,2-Dichloroethane MSDS or SDS, and related info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.25 g/cm3 (20 °C)
     Evaporation number4.1
     Explosion limit6.2 - 15.9 %(V)
     Flash point13 °C
     Ignition temperature412.6 - 440 °C
     Melting Point-35.5 °C
     Saturation concentration (air)350 g/m3 (20 °C) Vzduch
     Vapor pressure102 hPa (25 °C)
     Solubility7.9 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 670 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králík 2800 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H350: Může vyvolat rakovinu.
     H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H302: Zdraví škodlivý při požití.
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H331: Toxický při vdechování.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
     P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
     P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     RTECSKI0525000
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal9
     Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Categories of dangerkarcinogenní, vysoce ho?lavý, zdraví škodlivý, dráždivý
     R PhraseR 45-22-11-36/37/38
     Může vyvolat rakovinu.Zdraví škodlivý též při požití.Vysoce hořlavý.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
     S PhraseS 53-45
     Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat v teplotě od +2°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1184 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1184 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1184 , 3 (6.1), II, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons)
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (GC)≥ 99.8 %
     Identity (IR)conforms
     Evaporation residue≤ 2.0 mg/l
     Water≤ 0.02 %
     Acidity≤ 0.0002 meq/g
     Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
     Transmission (at 240 nm)≥ 85 %
     Transmission (at 245 nm)≥ 90 %
     Transmission (from 270 nm)≥ 99 %
     Filtered by 0.2 µm filter

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     109996 Adaptér S 40 Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
     103830 Adaptér pro láhve (S40) se 3 vstupy s vnitřním průměrem 3,2 mm pro využití v HPLC, s přívodem pro,rozpouštědla z láhví Merck Zobrazit ceny a dostupnost
     103831 Adaptér pro láhve Merck (S40) s 3 hadicovými spojkami a připojením pro filtr pro odpadní vzduch pro láhve s odpadními rozpouštědly Zobrazit ceny a dostupnost
     103833 Filtr odváděného vzduchu pro adaptér pro láhve Merck (S40) pro odpadní rozpouštědla, pro využití v HPLC Zobrazit ceny a dostupnost
     108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Mobile Phases for Chromatography > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®
     Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®