A part of Merck

814752 | 1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin

814752
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   118-52-5204-258-7C₅H₆Cl₂N₂O₂197.02 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8147520100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8147521000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 kg
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number814752
       Synonyms1,3-Dichloro-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione
       References
       Product Information
       CAS number118-52-5
       EC number204-258-7
       Hill FormulaC₅H₆Cl₂N₂O₂
       Molar Mass197.02 g/mol
       HS Code2933 21 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine for synthesis. CAS 118-52-5, pH 4.4 (H₂O) (HSDB). 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.5 g/cm3 (20 °C) (HSDB)
       Flash point171 °C
       Melting Point134 - 136 °C
       pH value4.4 (H₂O) (HSDB)
       Solubility2.1 g/l (HSDB)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 542 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík > 20000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H272: Může zesílit požár; oxidant.
       H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       RTECSMU0700000
       Storage class5.1 B Oxidační činidla (TRG 515 Skupina 2+3)
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal22
       Anorganické peroxidy a oxidanty, a stejně tak brom a jod, lze zneškodnit redukcí pomocí roztoku kyselého thiosíranu sodného (Kat.č. 106513); kontejner D nebo E. Špatně rozpustné oxidanty se shromažďují odděleně v kontejneru E nebo I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Oxidising
       Corrosive
       Categories of dangeroxidující, zdraví škodlivý, žíravý
       R PhraseR 8-22-34
       Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.Zdraví škodlivý při požití.Způsobuje poleptání.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3085 , 5.1 (8), III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3085 , 5.1 (8), III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3085 , 5.1 (8), III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (iodometric)≥ 98.0 %
       Melting range (lower value)≥ 130 °C
       Melting range (upper value)≤ 133 °C
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Imidazolidinones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Ketones > 1,3-Dicarbonyl Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Imidazolidinones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Imidazolidinones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Ketones > 1,3-Dicarbonyl Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Ketones > 1,3-Dicarbonyl Compounds