A part of Merck

840137 | 1,3-Difenylguanidin

840137
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   102-06-7203-002-1C₁₃H₁₃N₃211.27 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8401370025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8401370250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number840137
       SynonymsMelaniline, DPG
       References
       Product Information
       CAS number102-06-7
       EC index number612-149-00-4
       EC number203-002-1
       Hill FormulaC₁₃H₁₃N₃
       Molar Mass211.27 g/mol
       HS Code2925 29 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application1,3-Diphenylguanidine for synthesis. CAS 102-06-7, pH 10.2 (10 g/l, H₂O). 1,3-Diphenylguanidine MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point>170 °C (1013 hPa)
       Density1.13 g/cm3 (20 °C)
       Flash point170 °C
       Melting Point149 °C
       pH value10.2 (10 g/l, H₂O)
       Bulk density240 kg/m3
       Solubility0.86 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 323 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       H361f: Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
       H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P281: Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
       RTECSMF0875000
       Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí, toxické pro reprodukci
       R PhraseR 22-36/37/38-51/53-62
       Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.
       S PhraseS 26-36/37/39-61
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (HClO₄)≥ 98.0 %
       Melting range (lower value)≥ 146 °C
       Melting range (upper value)≤ 150 °C
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Urea and Derivatives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Imines, Imides, Nitrones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Imines, Imides, Nitrones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Imines, Imides, Nitrones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Urea and Derivatives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Urea and Derivatives