A part of Merck

820928 | 1-Okten

820928
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   111-66-0203-893-7C₈H₁₆CH₃(CH₂)₅CH=CH₂112.21 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8209280005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 5 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8209280250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8209281000
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Skleněná láhev 1 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number820928
         Synonyms1-Octylene, Caprylene
         Description1-Octene
         References
         Product Information
         CAS number111-66-0
         EC number203-893-7
         Hill FormulaC₈H₁₆
         Chemical formulaCH₃(CH₂)₅CH=CH₂
         Molar Mass112.21 g/mol
         HS Code2901 29 00
         Structure formula Image
         Applications
         Application1-Octene for synthesis. CAS 111-66-0, chemical formula CH₃(CH₂)₅CH=CH₂. 1-Octene MSDS or SDS, and related info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density0.72 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit0.7 - 6.8 %(V)
         Flash point8 °C
         Ignition temperature221 °C
         Melting Point-102 °C
         Vapor pressure17.3 hPa (20 °C)
         Viscosity kinematic0.38 mm2/s (40 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa > 5000 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Králík > 2000 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)         Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
         H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
         H315: Dráždí kůži.
         H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
         H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
         Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
         P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
         P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
         P301 + P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
         P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
         P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
         RTECSRH2207000
         Storage class3 Vznětlivé kapaliny
         WGKWGK 2 látka ohrožující vody
         Disposal3
         Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Harmful
         Dangerous for the environment
         Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí, zdraví škodlivý
         R PhraseR 11-36/38-51/53-65
         Vysoce hořlavý.Dráždí oči a kůži.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
         S PhraseS 16-61-62
         Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3295 , 3, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3295 , 3, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3295 , 3, II
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)0.714 - 0.715
         Identity (IR)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         8209280005 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         8209280250 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         8209281000 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Název
         Reach Use

         Související produkty a aplikace

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers