A part of Merck

814146 | 1-Oktin

814146
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   629-05-0211-069-3C₈H₁₄110.19 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8141460025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number814146
     Synonymsn-Hexylacetylene
     References
     Product Information
     CAS number629-05-0
     EC number211-069-3
     Hill FormulaC₈H₁₄
     Molar Mass110.19 g/mol
     HS Code2901 29 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application1-Octyne for synthesis. CAS 629-05-0, molar mass 110.19 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point124 - 126 °C (1013 hPa)
     Density0.75 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit0.8 %(V)
     Flash point16 °C
     Ignition temperature225 °C
     Melting Point-80 - -79 °C
     Vapor pressure18 hPa (25 °C)
     Solubility0.024 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
     P223: Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Irritant
     Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
     R PhraseR 11-36/37/38
     Vysoce hořlavý.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
     S PhraseS 16
     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1993 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.746 - 0.750
     Identity (IR)passes test