A part of Merck

840145 | 2,2-Dimethyloxiran

840145
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   558-30-5209-193-8C₄H₈O72.1 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8401450050
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 50 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8401450250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number840145
       Synonyms1,2-Epoxy-2-methylpropane
       References
       Product Information
       CAS number558-30-5
       EC number209-193-8
       Hill FormulaC₄H₈O
       Molar Mass72.1 g/mol
       HS Code2910 90 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application2,2-Dimethyloxirane for synthesis. CAS 558-30-5, molar mass 72.1 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point50.5 °C
       Density0.81 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.5 - 13.5 %(V)
       Flash point-32.5 °C
       Ignition temperature345 °C
       Vapor pressure313 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic0.513 mm2/s (20 °C)
       Solubility58 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 3890 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Krysa > 4000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P223: Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Corrosive
       Categories of dangervysoce ho?lavý, žíravý
       R PhraseR 11-34
       Vysoce hořlavý.Způsobuje poleptání.
       S PhraseS 16-26-36/37/39-45
       Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2924 , 3 (8), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2924 , 3 (8), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2924 , 3 (8), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.801 - 0.804
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 3-membered Rings (e.g. Oxiranes, Aziridines)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 3-membered Rings (e.g. Oxiranes, Aziridines)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 3-membered Rings (e.g. Oxiranes, Aziridines)