A part of Merck

841256 | 1-Brom-4'-fenylacetofenon

841256
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   135-73-9205-217-6C₁₄H₁₁BrO275.14 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8412560005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 5 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number841256
     Synonymsalpha-Bromo-4-phenylacetophenone
     References
     Product Information
     CAS number135-73-9
     EC number205-217-6
     Hill FormulaC₁₄H₁₁BrO
     Molar Mass275.14 g/mol
     HS Code2914 70 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application2-Bromo-4'-phenylacetophenone for synthesis. CAS 135-73-9, molar mass 275.14 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Melting Point123 - 126 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class8A Hořlavé, leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangeržíravý
     R PhraseR 34-37
     Způsobuje poleptání.Dráždí dýchací orgány.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte při <= 20°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3261 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3261 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3261 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)
     Melting range (lower value)≥ 123 °C
     Melting range (upper value)≤ 126 °C
     Identity (IR)passes test