A part of Merck

820782 | Kyselina 2-methylmáselná

820782
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   116-53-0204-145-2C₅H₁₀O₂CH₃CH₂CH(CH₃)COOH102.13 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8207820100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8207820250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number820782
       Synonyms2-Ethylpropionic acid
       Description2-Methylbutyric acid
       References
       Product Information
       CAS number116-53-0
       EC number204-145-2
       Hill FormulaC₅H₁₀O₂
       Chemical formulaCH₃CH₂CH(CH₃)COOH
       Molar Mass102.13 g/mol
       HS Code2915 60 90
       Structure formula Image
       Applications
       Application2-Methylbutyric acid for synthesis. CAS 116-53-0, chemical formula CH₃CH₂CH(CH₃)COOH. 2-Methylbutyric acid MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point176 - 177 °C (1013 hPa)
       Density0.94 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.6 - 7.3 %(V)
       Flash point74 °C
       Ignition temperature420 °C
       Melting Point<-70 °C
       Vapor pressure1 hPa (20 °C)
       Solubility20 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 1739 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík 1372 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
       H302 + H312: Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class8A Hořlavé, leptavé nebezpečné látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal4
       Vodné roztoky organických kyselin se v případě potřeby zředí a poté se musí opatrně neutralizovat hydrogenuhličitanem sodným (Kat.č. 106323) nebo hydroxidem sodným (Kat.č. 106462). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH-indikátorových proužků (Kat.č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangerzdraví škodlivý, žíravý
       R PhraseR 21/22-34
       Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.Způsobuje poleptání.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3265 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3265 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3265 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.935 - 0.936
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids