A part of Merck

841020 | 2-Methylpiperidin

841020
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   109-05-7203-642-1C₆H₁₃N99.18 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8410200100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number841020
     Synonyms2-Pipecoline
     References
     Product Information
     CAS number109-05-7
     EC number203-642-1
     Hill FormulaC₆H₁₃N
     Molar Mass99.18 g/mol
     HS Code2933 39 99
     Structure formula Image
     Applications
     Application2-Methylpiperidine for synthesis. CAS 109-05-7, pH 12 - 13 (111 g/l, H₂O). 2-Methylpiperidine MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point118 - 119 °C
     Density0.842 g/cm3 (20 °C)
     Flash point10 °C
     Melting Point-4.6 °C
     pH value12 - 13 (111 g/l, H₂O)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
     P223: Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
     RTECSTN1240000
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Corrosive
     Categories of dangervysoce ho?lavý, žíravý
     R PhraseR 11-34
     Vysoce hořlavý.Způsobuje poleptání.
     S PhraseS 16-26-36/37/39-45
     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2733 , 3 (8), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2733 , 3 (8), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2733 , 3 (8), II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.840 - 0.844
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Piperidines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Secondary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Piperidines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Secondary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Piperidines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Secondary Amines