A part of Merck

807532 | 2-Propanthiol

807532
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   75-33-2200-861-4C₃H₈S(CH₃)₂CHSH76.16 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8075320100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glass Bottle in Metal can 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8075320500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glas bottle pre packed 500 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number807532
       SynonymsIsopropyl mercaptan
       References
       Product Information
       CAS number75-33-2
       EC number200-861-4
       Hill FormulaC₃H₈S
       Chemical formula(CH₃)₂CHSH
       Molar Mass76.16 g/mol
       HS Code2930 90 99
       Structure formula Image
       Applications
       Application2-Propanethiol for synthesis. 2-Propanethiol CAS No. 75-33-2, EC Number 200-861-4. 2-Propanethiol MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point51 - 53 °C (1013 hPa)
       Density0.81 g/cm3 (20 °C)
       Flash point-34 °C
       Melting Point-130 °C
       Vapor pressure605 hPa (37 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
       P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
       P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       RTECSTZ7302000
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal6
       Sulfidy a siřičitany, stejně jako jiné redukující látky, anorganické kyanidy a isonitrily: za stálého míchání nalijte do roztoku chlornanu sodného (Kat.č. 105614) a v případě potřeby nechejte reagovat i několik dní. Pozor: některé látky mohou velmi bouřlivě reagovat! Odvádějte toxické nebo výbušné plyny, které mohou během reakce vznikat. Nadměrné množství oxidantu musí být neutralizováno thiosíranem sodným (Kat.č. 106513). Kontejner D nebo E.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Dangerous for the environment
       Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 11-36-50/53
       Vysoce hořlavý.Dráždí oči.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 16-61
       Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2402 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2402 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2402 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.813 - 0.815
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Special Additives for Cosmetics