A part of Merck

113350 | 2-Propanol

113350
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   67-63-0200-661-7C₃H₈OCH₃CH(OH)CH₃60.1 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1133502500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 2.5 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number113350
     SynonymsIsopropyl alcohol, Isopropanol, iso-Propanol, IPA
     OverviewWith their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
     References
     Product Information
     CAS number67-63-0
     EC index number603-117-00-0
     EC number200-661-7
     Hill FormulaC₃H₈O
     Chemical formulaCH₃CH(OH)CH₃
     Molar Mass60.1 g/mol
     HS Code2905 12 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application2-Propanol for preparative chromatography Prepsolv®. 2-Propanol CAS No. 67-63-0, EC Number 200-661-7. 2-Propanol MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point82.4 °C (1013 hPa)
     Density0.786 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit2 - 13.4 %(V)
     Flash point12 °C
     Ignition temperature425 °C
     Melting Point-89.5 °C
     Vapor pressure43 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 5045 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králík 12800 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
     P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     RTECSNT8050000
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal1
     Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Irritant
     Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
     R PhraseR 11-36-67
     Vysoce hořlavý.Dráždí oči.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
     S PhraseS 7-16-24/25-26
     Uchovávejte obal těsně uzavřený.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Zamezte styku s kůží a očima.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1219 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1219 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1219 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (GC)≥ 99.8 %
     Identity (IR)conforms
     Evaporation residue≤ 1.0 mg/l
     Water≤ 0.05 %
     Acidity≤ 0.0002 meq/g
     Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
     Transmission (at 220 nm)≥ 50 %
     Transmission (from 260 nm)≥ 98 %
     Filtred by 0.2µm filter

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     109996 Adaptér S 40 Zobrazit ceny a dostupnost
     963533 Bezpečnostní nosič Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
     103830 Adaptér pro láhve (S40) se 3 vstupy s vnitřním průměrem 3,2 mm pro využití v HPLC, s přívodem pro,rozpouštědla z láhví Merck Zobrazit ceny a dostupnost
     103831 Adaptér pro láhve Merck (S40) s 3 hadicovými spojkami a připojením pro filtr pro odpadní vzduch pro láhve s odpadními rozpouštědly Zobrazit ceny a dostupnost
     103833 Filtr odváděného vzduchu pro adaptér pro láhve Merck (S40) pro odpadní rozpouštědla, pro využití v HPLC Zobrazit ceny a dostupnost
     108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost
     125251 Chromolith® Prep Si 100-25 column Zobrazit ceny a dostupnost
     125252 Chromolith® Prep RP-18 endcapped 100-25 column Zobrazit ceny a dostupnost
     150004 Hibar® 250-25, sorbent dle výběru Zobrazit ceny a dostupnost
     150099 Hibar® 250-50, sorbent dle výběru, pro RP materiál Zobrazit ceny a dostupnost
     151482 Hibar® 250-25 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) Zobrazit ceny a dostupnost
     151484 Hibar® 250-25 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) Zobrazit ceny a dostupnost
     151485 Hibar® 250-25 LiChrospher® Si 60 (5 µm) Zobrazit ceny a dostupnost
     152016 Chromolith® SemiPrep RP-18 endcapped 100-10 column Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Preparative Chromatography, Prepsolv®
     Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Mobile Phases for Chromatography > Solvents for Preparative Chromatography, Prepsolv®