A part of Merck

841790 | 3,5-Dichloranilin

841790
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   626-43-7210-948-9C₆H₅Cl₂N162.02 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8417900100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number841790
     References
     Product Information
     CAS number626-43-7
     EC index number612-010-00-8
     EC number210-948-9
     Hill FormulaC₆H₅Cl₂N
     Molar Mass162.02 g/mol
     HS Code2921 42 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application3,5-Dichloroaniline for synthesis. CAS 626-43-7, molar mass 162.02 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point259 - 260 °C (1013 hPa)
     Density1.58 g/cm3 (20 °C)
     Flash point133 °C
     Ignition temperature620 °C
     Melting Point46 - 53 °C
     Vapor pressure40 hPa (150 °C)
     Solubility0.78 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H301 + H311 + H331: Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.
     H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
     H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1A Hořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal9
     Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangertoxický, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 23/24/25-33-50/53
     Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Nebezpečí kumulativních účinků.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 28-36/37-45-60-61
     Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3442 , 6.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3442 , 6.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3442 , 6.1, II, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Melting range (lower value)≥ 46 °C
     Melting range (upper value)≤ 53 °C
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organohalogen Compounds > Halogenated Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organohalogen Compounds > Halogenated Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organohalogen Compounds > Halogenated Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)