A part of Merck

802637 | 3-Chlor-1,2-propandiol

802637
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   96-24-2202-492-4C₃H₇ClO₂ClCH₂CH(OH)CH₂OH110.54 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8026370005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 5 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8026370250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8026371000
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Skleněná láhev 1 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number802637
         SynonymsGlycerol α-chlorohydrin, α-Chlorohydrine
         References
         Product Information
         CAS number96-24-2
         EC number202-492-4
         Hill FormulaC₃H₇ClO₂
         Chemical formulaClCH₂CH(OH)CH₂OH
         Molar Mass110.54 g/mol
         HS Code2905 59 98
         Structure formula Image
         Applications
         Application3-Chloro- 1,2-propanediol for synthesis. 3-Chloro- 1,2-propanediol CAS No. 96-24-2, EC Number 202-492-4. 3-Chloro- 1,2-propanediol MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point213 °C (1013 hPa)
         Density1.32 g/cm3 (20 °C)
         Flash point135 °C
         Melting Point-40 °C
         pH value3 - 6 (500 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure0.01 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa 26 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Krysa 1057 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H360F: Může poškodit reprodukční schopnost.
         H300 + H330: Při požití nebo při vdechování může způsobit smrt
         H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží.
         H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
         H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
         Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
         P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
         P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
         Storage class6.1A Hořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
         WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
         Disposal9
         Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Very toxic
         Categories of dangertoxické pro reprodukci, vysoce toxický, dráždivý
         R PhraseR 60-21-25-26-48/25-36
         Může poškodit reprodukční schopnost.Zdraví též při styku s kůží.Toxický též při požití.Vysoce toxický též při vdechování.Rovněž toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.Dráždí oči.
         S PhraseS 53-28-36/37-45
         Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2689 , 6.1, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2689 , 6.1, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2689 , 6.1, III
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)1.320 - 1.322
         Water (K. F.)≤ 0.40 %
         Identity (IR)passes test

         Související produkty a aplikace

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organohalogen Compounds > Halogenated Alcohols
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organohalogen Compounds > Halogenated Alcohols
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organohalogen Compounds > Halogenated Alcohols