A part of Merck

843609 | 3-Methylamin propylamin

843609
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   6291-84-5228-544-6C₄H₁₂N₂88.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8436090025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number843609
     References
     Product Information
     CAS number6291-84-5
     EC number228-544-6
     Hill FormulaC₄H₁₂N₂
     Molar Mass88.15 g/mol
     HS Code2921 29 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application3-Methylamino propylamine for synthesis. CAS 6291-84-5, pH 13.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.85 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.8 - 12.8 %(V)
     Flash point42 °C DIN 51755 Part 1
     Ignition temperature305 °C DIN 51794
     Melting Point-72 °C
     pH value13.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 1063 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
     H302 + H312 + H332: Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     RTECSTX8242500
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangerho?lavý, zdraví škodlivý, žíravý
     R PhraseR 10-20/21/22-35
     Hořlavý.Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.Způsobuje těžké poleptání.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2734 , 8 (3), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2734 , 8 (3), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2734 , 8 (3), II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.848 - 0.852
     Water (K. F.)≤ 0.50 %
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic Di- and Polyamines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic Di- and Polyamines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic Di- and Polyamines