A part of Merck

818884 | 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin

818884
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   2456-81-7219-534-2C₉H₁₂N₂148.2 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8188840010
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 10 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number818884
     SynonymsN-(4-Pyridyl)pyrrolidine
     References
     Product Information
     CAS number2456-81-7
     EC number219-534-2
     Hill FormulaC₉H₁₂N₂
     Molar Mass148.2 g/mol
     HS Code2933 39 99
     Structure formula Image
     Applications
     Application4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine for synthesis. CAS 2456-81-7, pH 10.5 (3 g/l, H₂O, 21 °C). MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point171 - 173 °C (27 hPa)
     Flash point142 °C
     Ignition temperature330 °C
     Melting Point54 - 58 °C
     pH value10.5 (3 g/l, H₂O, 21 °C)
     Bulk density550 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 176 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H301: Toxický při požití.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1A Hořlavé látky, toxické
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal9
     Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangertoxický, žíravý
     R PhraseR 25-35
     Toxický při požití.Způsobuje těžké poleptání.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2923 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2923 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2923 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HClO₄)≥ 98.0 %
     Melting range (lower value)≥ 56 °C
     Melting range (upper value)≤ 60 °C
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Pyrrolidines, Pyrrolidones, Phthalimides, Isatines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Pyrrolidines, Pyrrolidones, Phthalimides, Isatines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Pyrrolidines, Pyrrolidones, Phthalimides, Isatines