A part of Merck

841549 | 4-Methyl-2-nitroanilin

841549
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   89-62-3201-924-9C₇H₈N₂O₂152.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8415490100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8415490500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 500 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number841549
       Synonyms4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-p-toluidine
       References
       Product Information
       CAS number89-62-3
       EC index number612-025-00-X
       EC number201-924-9
       Hill FormulaC₇H₈N₂O₂
       Molar Mass152.15 g/mol
       HS Code2921 43 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application4-Methyl-2-nitroaniline for synthesis. CAS 89-62-3, molar mass 152.15 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point169 °C (28 hPa)
       Flash point157 °C
       Ignition temperature>250 °C
       Melting Point113 - 116 °C
       Solubility0.2 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H301 + H311 + H331: Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.
       H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
       H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class6.1A Hořlavé látky, toxické
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal9
       Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Dangerous for the environment
       Categories of dangertoxický, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 23/24/25-33-51/53
       Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Nebezpečí kumulativních účinků.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 28-36/37-45-61
       Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2660 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2660 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2660 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 113 °C
       Melting range (upper value)≤ 116 °C
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds