A part of Merck

106760 | 4-Nitroanilin

106760
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   100-01-6202-810-1C₆H₆N₂O₂H₂NC₆H₄NO₂138.13 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1067600050
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 50 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number106760
     Synonymsp-Nitraniline
     Description4-Nitroaniline
     References
     Product Information
     CAS number100-01-6
     EC index number612-012-00-9
     EC number202-810-1
     Hill FormulaC₆H₆N₂O₂
     Chemical formulaH₂NC₆H₄NO₂
     Molar Mass138.13 g/mol
     HS Code2921 42 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application4-Nitroaniline for the determination of phenol. CAS 100-01-6, chemical formula H₂NC₆H₄NO₂. 4-Nitroaniline MSDS or SDS, and related info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point>331 °C (1013 hPa) (rozklad)
     Density1.44 g/cm3 (20 °C)
     Flash point199 °C
     Ignition temperature500 °C
     Melting Point148 °C
     Vapor pressure1.33 hPa (142 °C)
     Bulk density630 kg/m3
     Solubility0.5 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H301 + H311 + H331: Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.
     H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1A Hořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal9
     Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangertoxický, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 23/24/25-33-52/53
     Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Nebezpečí kumulativních účinků.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 28-36/37-45-61
     Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1661 , 6.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1661 , 6.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1661 , 6.1, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (perchloric acid titration)≥ 98
     Identity (IR-spectrum)passes test
     Melting range145 - 149
     Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %
     Fe (Iron)≤ 0.001 %
     Sulfated ash≤ 0.1 %