A part of Merck

820885 | 4-Nitrobenzensulfonylchlorid

820885
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   98-74-8202-697-9C₆H₄ClNO₄S4-(NO₂)C₆H₄SO₂Cl221.62 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8208850025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8208850100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 100 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number820885
       Synonyms4-Nitrobenzenesulfonic acid chloride
       Description4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
       References
       Product Information
       CAS number98-74-8
       EC number202-697-9
       Hill FormulaC₆H₄ClNO₄S
       Chemical formula4-(NO₂)C₆H₄SO₂Cl
       Molar Mass221.62 g/mol
       HS Code2904 90 95
       Structure formula Image
       Applications
       Application4-Nitrobenzenesulfonyl chloride for synthesis. CAS 98-74-8, chemical formula 4-(NO₂)C₆H₄SO₂Cl. Find an MSDS and related information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point143 - 144 °C (2 hPa)
       Melting Point75 - 78 °C
       pH value1 (H₂O, 20 °C)
       Bulk density400 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa > 5000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class8A Hořlavé, leptavé nebezpečné látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal11
       Kyselé halogenidy, anhydridy a isokyanáty se přidávají po kapkách do velkého množství methanolu (Kat.č. 822283), čímž se přeměňují na odpovídající methylestery nebo methylkarbamáty. Neutralizace se provádí roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Kontejner A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangeržíravý
       R PhraseR 34
       Způsobuje poleptání.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3261 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3261 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3261 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (morpholine method)≥ 98.0 %
       Melting range (lower value)≥ 75 °C
       Melting range (upper value)≤ 78 °C
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds