A part of Merck

815036 | Kyselina octová-D4

815036
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   1186-52-3214-693-4C₂D₄O₂64.08 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8150360009
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8150360010
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná ampulka 10 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number815036
       OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
       References
       Product Information
       CAS number1186-52-3
       EC number214-693-4
       Hill FormulaC₂D₄O₂
       Molar Mass64.08 g/mol
       HS Code2845 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationAcetic acid-D4 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 1186-52-3, pH 2.5 (50 g/l, H₂O, 25 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point116 - 118 °C (1013 hPa)
       Density1.12 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit4 - 19.9 %(V)
       Flash point39 °C
       Ignition temperature485 °C
       Melting Point17 °C
       pH value2.5 (50 g/l, H₂O, 25 °C)
       Vapor pressure15 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 3310 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík 1060 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal4
       Vodné roztoky organických kyselin se v případě potřeby zředí a poté se musí opatrně neutralizovat hydrogenuhličitanem sodným (Kat.č. 106323) nebo hydroxidem sodným (Kat.č. 106462). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH-indikátorových proužků (Kat.č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangerho?lavý, žíravý
       R PhraseR 10-35
       Hořlavý.Způsobuje těžké poleptání.
       S PhraseS 23-26-45
       Nevdechujte páry.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2789 , 8 (3), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2789 , 8 (3), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2789 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Deuteration degree≥ 99.5 %
       Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.1 %