A part of Merck

111969 | Aceton-D6

111969
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   666-52-4211-563-9C₃D₆OCD₃COCD₃64.12 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1119690009
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number111969
     SynonymsHexadeuteroacetone
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number666-52-4
     EC number211-563-9
     Hill FormulaC₃D₆O
     Chemical formulaCD₃COCD₃
     Molar Mass64.12 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationAcetone-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv™. Acetone-D6 CAS No. 666-52-4, EC Number 211-563-9. Acetone-D6 MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point56.2 °C (1013 hPa)
     Density0.88 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit2.6 - 12.8 %(V)
     Flash point<-20 °C
     Ignition temperature465 °C DIN 51794
     Melting Point-95.4 °C
     pH value5 - 6 (365 g/l, H₂O)
     Vapor pressure233 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 5800 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králík 20000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
     EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal1
     Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Irritant
     Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
     R PhraseR 11-36-66-67
     Vysoce hořlavý.Dráždí oči.Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
     S PhraseS 9-16-26
     Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1090 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1090 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1090 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99.96 %
     Water (NMR, H₂O)≤ 0.010 %
     Performance test (NMR-spectrum)passes test
     Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.020 %