A part of Merck

114657 | Test pro stanovení amoniaku ve sladké a mořské vodě

114657
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1146570001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová krabice 50 tests
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number114657
     DescriptionAmmonium Test in freshwater and seawater
     OverviewThe test measures both ammonium ions and dissolved ammonia in freshwater and seawater. The test kit contains the easy to use colour card.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
     P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
     1146570001 Plastová krabiceSpecifikující dokument ve formátu PDF

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

     Instructions for Use

     Title
     Color Card 114657 - MColortest Ammonium Test in freshwater and seawater (Don't use printout for evaluation)
     MColortest Manual Test procedures

     Související produkty a aplikace

     Alternative Products

     Katalogové číslo Popis  
     108024 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost
     111117 Test pro stanovení amonných iontů Zobrazit ceny a dostupnost
     114400 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost
     114423 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost
     114428 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost
     114750 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     108024 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost
     111117 Test pro stanovení amonných iontů Zobrazit ceny a dostupnost
     114400 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost
     114423 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost
     114428 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost
     114750 Test pro stanovení amoniaku Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     117989 Testovací nádobky Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Agriculture > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Biotechnology > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disposal Drainage Water > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Colorimetric Test Kits > MColortest™ for Medium Concentrations
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Aquaristics > Ammonium