A part of Merck

101789 | Benzen-D6

101789
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   1076-43-3214-061-8C₆D₆84.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1017890009
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1017890010
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Ampule se septem 10 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1017890100
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Glas bottle pre packed 100 ml
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number101789
         SynonymsHexadeuterobenzene
         OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
         References
         Product Information
         CAS number1076-43-3
         EC number214-061-8
         Hill FormulaC₆D₆
         Molar Mass84.15 g/mol
         HS Code2845 90 10
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationBenzene-D6 deuteration degree min. 99.6% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 1076-43-3, molar mass 84.15 g/mol. MSDS and product information below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point79 °C (1013 hPa)
         Density0.95 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit1.4 - 8.0 %(V)
         Flash point-11 °C
         Ignition temperature555 °C
         Melting Point6.7 °C
         Vapor pressure101 hPa (20 °C)
         Viscosity kinematic0.78 mm2/s (20 °C)
         Solubility1.8 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa 930 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Králík > 8260 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H340: Může vyvolat genetické poškození .
         H350: Může vyvolat rakovinu.
         H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
         H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
         H315: Dráždí kůži.
         H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
         H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
         Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
         P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
         P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
         P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
         P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
         P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
         Storage class3 Vznětlivé kapaliny
         WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
         Disposal9
         Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Toxic
         Categories of dangerkarcinogenní, mutagenní, toxický, vysoce ho?lavý, dráždivý
         R PhraseR 45-46-48/23/24/25-65-11-36/38
         Může vyvolat rakovinu.Může vyvolat poškození dědičných vlastností.Rovněž toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.Rovněž látka škodlivá zdraví: riziko poškození plic po požití.Vysoce hořlavý.Dráždí oči a kůži.
         S PhraseS 53-45
         Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovací teplota: bez omezení.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1114 , 3, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1114 , 3, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1114 , 3, II
         Supplemental Information
         Specifications
         Deuteration degree≥ 99.6 %
         Water (NMR, H₂O)≤ 0.02 %
         Performance test (NMR-spectrum)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         1017890009 Glas bottle pre packedSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1017890010 Ampule se septemSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1017890100 Glas bottle pre packedSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Brochure

         Title
         Atractivos - MagniSolv - disolventes deuterados de Merck
         Attractive - MagniSolv, deuterated solvents

         Reach Use

         Název
         Reach Use