A part of Merck

843250 | Benzylisothiokyanát

843250
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   622-78-6210-753-9C₈H₇NS149.22 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8432500005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 5 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8432500025
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 25 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number843250
       References
       Product Information
       CAS number622-78-6
       EC number210-753-9
       Hill FormulaC₈H₇NS
       Molar Mass149.22 g/mol
       HS Code2930 90 99
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationBenzyl isothiocyanate for synthesis. CAS 622-78-6, molar mass 149.22 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point243 °C (1013 hPa)
       Density1.084 g/cm3 (20 °C)
       Flash point106 °C
       Melting Point41 °C
       Vapor pressure0.02 hPa (25 °C)
       Solubility0.1 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H315: Dráždí kůži.
       H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P342 + P311: Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       RTECSNX8250000
       Storage class6.1A Hořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal9
       Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangertoxický, dráždivý, senzibilizující, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 22-36/37/38-42/43
       Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
       S PhraseS 23-24-37-45
       Nevdechujte páry.Zamezte styku s kůží.Používejte vhodné ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2206 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2206 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2206 , 6.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Thiocyanates and Isothiocyanates
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Thiocyanates and Isothiocyanates
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Thiocyanates and Isothiocyanates