A part of Merck

820163 | Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid

820163
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   80-43-3201-279-3C₁₈H₂₂O₂C₆H₅C(CH₃)₂OOC(CH₃)₂C₆H₅270.37 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8201630005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 5 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8201630250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 250 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number820163
       SynonymsDicumyl peroxide
       References
       Product Information
       CAS number80-43-3
       EC index number617-006-00-X
       EC number201-279-3
       Hill FormulaC₁₈H₂₂O₂
       Chemical formulaC₆H₅C(CH₃)₂OOC(CH₃)₂C₆H₅
       Molar Mass270.37 g/mol
       HS Code2909 60 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationBis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide for synthesis. Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide CAS No. 80-43-3, EC Number 201-279-3. Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point70 °C rozkládá se
       Density1.02 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point37 - 40 °C
       Bulk density520 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 4100 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H242: Zahřívání může způsobit požár.
       H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       RTECSSD8150000
       Storage class5.2 Organické peroxidy a samovolně se rozkládající nebezpečné látky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal10
       Organické peroxidy lze detekovat ve vodných roztocích nebo organických rozpouštědlech pomocí Perex-Testu® (Kat.č. 116206). Čisté peroxidy musí být zředěny na min. 10% roztok ve vhodném rozpouštědle nebo ve vodě a přidávány v malých objemech (kontrola teploty) do roztoku chloridu železitého (Kat.č. 103860). Test pro kompletní odstranění reakcí s PerexTest® (Kat.č. 116206). Kontejner D. Explozivní látky (skladovací třída 4.1A) musí být baleny odděleně a neprodyšně uzavřeny pro likvidaci. Zajistěte účinnou flegmatizaci vodou nebo stanoveným flegmatizačním činidlem!
       Safety Information
       Hazard Symbols Oxidising
       Irritant
       Dangerous for the environment
       Categories of dangeroxidující, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 7-36/38-51/53
       Může způsobit požár.Dráždí oči a kůži.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 3/7-14-36/37/39-61
       Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.Uchovávavejte odděleně od redukčních činidel, sloučenin těžkých kovů, kyselin a zásad.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3110 , 5.2,
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3110 , 5.2,
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3110 , 5.2,
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (HPLC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 38 °C
       Melting range (upper value)≤ 41 °C
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Peracids and Peroxides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Initiators
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Oxidation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Peracids and Peroxides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Peracids and Peroxides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Initiators
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Oxidation Reagents