A part of Merck

114679 | CHSK roztok A

114679
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1146790495
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 495 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number114679
     SynonymsNota 1 A
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.22 g/cm3 (20 °C)
     pH value<1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
     H302 + H332: Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
     H311: Toxický při styku s kůží.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1B Nehořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangertoxický, žíravý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 23/24/25-33-35-52/53
     Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Nebezpečí kumulativních účinků.Způsobuje těžké poleptání.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 26-36/37/39-45-61
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2922 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 1 (Acids)11 (Mercury and mercury compounds)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HgSO₄)1.72 - 1.76 %
     Assay (H₂SO₄)29.2 - 30.2 %