A part of Merck

103296 | Chloroform-D1

103296
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   865-49-6212-742-4CCl₃DCDCl₃120.38 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1032960025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 25 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1032960100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glas bottle pre packed 100 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1032960500
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Glas bottle pre packed 500 ml
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number103296
         SynonymsDeuterochloroform
         DescriptionChloroform-D1
         OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
         References
         Product Information
         CAS number865-49-6
         EC number212-742-4
         Hill FormulaCCl₃D
         Chemical formulaCDCl₃
         Molar Mass120.38 g/mol
         HS Code2845 90 10
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationChloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv™. CAS 865-49-6, chemical formula CDCl₃. Chloroform-D1 MSDS or SDS below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point60 °C (1013 hPa)
         Density1.50 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point-64.1 °C
         Vapor pressure211 hPa (20 °C)
         Solubility8.2 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa 695 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Králík > 3980 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
         H315: Dráždí kůži.
         H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
         H331: Toxický při vdechování.
         H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
         H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.
         H372: Při prodloužené nebo opakované expozici způsobuje poškození orgánů.
         Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
         P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
         Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
         WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
         Disposal3
         Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý, karcinogenní, toxické pro reprodukci
         R PhraseR 20/22-36/38-40-48/20-63
         Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.Dráždí oči a kůži.Podezření na karcinogenní účinky.Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
         S PhraseS 36/37
         Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat od +2°C do +8°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1888 , 6.1, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1888 , 6.1, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1888 , 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons)
         Supplemental Information
         Specifications
         Deuteration degree≥ 99.8 %
         Water (NMR, H₂O)≤ 0.01 %
         Tetramethylsilane (NMR-spectrum)0.03%
         Performance test (NMR-spectrum)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         1032960025 Glas bottle pre packedSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1032960100 Glas bottle pre packedSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1032960500 Glas bottle pre packedSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Brochure

         Title
         Atractivos - MagniSolv - disolventes deuterados de Merck
         Attractive - MagniSolv, deuterated solvents

         Reach Use

         Název
         Reach Use