A part of Merck

102822 | Cyklohexan

102822
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   110-82-7203-806-2C₆H₁₂84.16 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1028220500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 500 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1028222500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 2.5 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number102822
       SynonymsHexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
       OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
       References
       Product Information
       CAS number110-82-7
       EC index number601-017-00-1
       EC number203-806-2
       Hill FormulaC₆H₁₂
       Molar Mass84.16 g/mol
       HS Code2902 11 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationCyclohexane for spectroscopy Uvasol®. CAS 110-82-7. Cyclohexane MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point81 °C (1013 hPa)
       Density0.78 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.2 - 8.3 %(V)
       Flash point-18 °C
       Ignition temperature260 °C
       Melting Point6.5 °C
       Vapor pressure124 hPa (24 °C)
       Viscosity kinematic1.26 mm2/s (20 °C)
       Solubility0.05 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa > 5000 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
       H315: Dráždí kůži.
       H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
       H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
       P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
       P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       RTECSGU6300000
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal1
       Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý, zdraví škodlivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 11-38-65-67-50/53
       Vysoce hořlavý.Dráždí kůži.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 9-16-25-33-51-60-61-62
       Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Zamezte styku s očima.Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.Používejte pouze v dobře větraných prostorách.Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1145 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1145 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1145 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.9 %
       Evaporation residue≤ 0.0002 %
       Water≤ 0.005 %
       Colour≤ 10 Hazen
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
       Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 1.0 ppb
       Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
       Transmission (at 208 nm)≥ 20 %
       Transmission (at 220 nm)≥ 55 %
       Transmission (at 230 nm)≥ 80 %
       Transmission (at 240 nm)≥ 90 %
       Transmission (from 250 nm)≥ 98 %
       Absorbance (at 208 nm)≤ 0.70
       Absorbance (at 220 nm)≤ 0.26
       Absorbance (at 230 nm)≤ 0.10
       Absorbance (at 240 nm)≤ 0.05
       Absorbance (from 250 nm)≤ 0.01
       Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS and Reag. Ph Eur

       Documentation

       MSDS

       Title

       Safety Data Sheet (SDS) 

       Certificates of Analysis

       Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
       1028220500 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
       1028222500 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

       Brochure

       Title
       Bright prospects - Solvents for spectroscopy Uvasol®

       Reach Use

       Název
       Reach Use

       Application Notes

       Title
       K232 nm value of olive oil according to Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       K232 nm-Wert von Olivenöl entsprechend Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       K270 nm value of olive oil according to Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       K270 nm-Wert von Olivenöl entsprechend Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       ΔK270 nm value of olive oil according to Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       ΔK270 nm-Wert von Olivenöl entsprechend Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX

       Související produkty a aplikace

       Accessories (Primary)

       Katalogové číslo Popis  
       963533 Bezpečnostní nosič Zobrazit ceny a dostupnost

       Accessories (Secondary)

       Katalogové číslo Popis  
       100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
       108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost

       Související produkty: Application Facete

       Související produkty: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy