A part of Merck

803105 | Diethylsulfát

803105
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   64-67-5200-589-6C₄H₁₀O₄SSO₂(OC₂H₅)₂154.18 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8031050100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glass Bottle in Metal can 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8031051000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glass Bottle in Metal can 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number803105
       SynonymsSulfuric acid diethyl ester, Ethyl sulfate
       DescriptionDiethyl sulfate
       References
       Product Information
       CAS number64-67-5
       EC index number016-027-00-6
       EC number200-589-6
       Hill FormulaC₄H₁₀O₄S
       Chemical formulaSO₂(OC₂H₅)₂
       Molar Mass154.18 g/mol
       HS Code2920 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationDiethyl sulfate for synthesis. CAS 64-67-5, chemical formula SO₂(OC₂H₅)₂. Diethyl sulfate MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.18 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.8 - 12.2 %(V)
       Flash point104 °C
       Ignition temperature436 °C
       Melting Point-25 °C
       Vapor pressure0.25 hPa (20 °C)
       Solubility7 g/l Hydrolýza
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 880 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík 944 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H340: Může vyvolat genetické poškození .
       H350: Může vyvolat rakovinu.
       H302 + H312 + H332: Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       RTECSWS7875000
       Storage class6.1A Hořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal9
       Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Categories of dangerkarcinogenní, mutagenní, zdraví škodlivý, žíravý
       R PhraseR 45-46-20/21/22-34
       Může vyvolat rakovinu.Může vyvolat poškození dědičných vlastností.Zdraví škodlivý též při vdechování, styku s kůží a při požití.Způsobuje poleptání.
       S PhraseS 53-45
       Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1594 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1594 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1594 , 6.1, II
       Supplemental Information
       Specifications

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Coatings > Organic Synthesis Auxiliaries for Coatings
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Other Technical Applications
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds