A part of Merck

102035 | Dragendorffovo činidlo roztok ve spreji

102035
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1020350100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number102035
     DescriptionDragendorff's reagent spray solution
     OverviewOur TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point77 °C
     Density0.95 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
     P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Corrosive
     Categories of dangervysoce ho?lavý, žíravý
     R PhraseR 11-34-67
     Vysoce hořlavý.Způsobuje poleptání.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
     S PhraseS 16-26-36/37/39-45
     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2924 , 3 (8), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2924 , 3 (8), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2924 , 3 (8), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Application testpasses test

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     108540 TLC rozprašovač Zobrazit ceny a dostupnost
     108541 Rozprašovací hlavy pro TLC rozprašovač Zobrazit ceny a dostupnost
     110646 Láhve na reagencie,100 ml Zobrazit ceny a dostupnost
     110647 Láhve na reagencie, 50 ml Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     108540 TLC rozprašovač Zobrazit ceny a dostupnost
     108541 Rozprašovací hlavy pro TLC rozprašovač Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Thin-Layer Chromatography (TLC) Products > Spray Solutions, UV Lamp and Accessories