A part of Merck

100789 | Ethylacetát

100789
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   141-78-6205-500-4C₄H₈O₂CH₃COOC₂H₅88.11 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1007891000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1007892500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 2.5 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number100789
       SynonymsEssigester, Ethyl ester
       DescriptionEthyl acetate
       OverviewSupraSolv® MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
       References
       Product Information
       CAS number141-78-6
       EC index number607-022-00-5
       EC number205-500-4
       Hill FormulaC₄H₈O₂
       Chemical formulaCH₃COOC₂H₅
       Molar Mass88.11 g/mol
       HS Code2915 31 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationEthyl acetate for gas chromatography MS SupraSolv®. CAS 141-78-6, EC Number 205-500-4, chemical formula CH₃COOC₂H₅. Ethyl acetate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Essigester, Ethyl ester
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point77 °C (1013 hPa)
       Density0.90 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.1 - 11.5 %(V)
       Flash point-4 °C
       Ignition temperature460 °C
       Melting Point-83 °C
       Vapor pressure97 hPa (20 °C)
       Solubility85.3 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 5620 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík > 18000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
       EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       RTECSAH5425000
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal1
       Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
       R PhraseR 11-36-66-67
       Vysoce hořlavý.Dráždí oči.Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
       S PhraseS 16-26-33
       Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat v teplotě od +2°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1173 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1173 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1173 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.8 %
       Identity (IR)conforms
       Evaporation residue≤ 3.0 mg/l
       Water≤ 0.02 %
       Colour≤ 10 Hazen
       GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scaning area 30 - 600 amu, individual signals (n- tetradecane standard))≤ 3 ng/ml
       Suitable for residue analysis.