A part of Merck

800836 | Ethylakrylát

800836
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   140-88-5205-438-8C₅H₈O₂100.11 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8008360100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8008361000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number800836
       SynonymsAcrylic acid ethyl ester
       References
       Product Information
       CAS number140-88-5
       EC index number607-032-00-X
       EC number205-438-8
       Hill FormulaC₅H₈O₂
       Molar Mass100.11 g/mol
       HS Code2916 12 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationEthyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis. CAS 140-88-5, molar mass 100.11 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point100 °C (1013 hPa)
       Density0.92 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.8 - 14 %(V)
       Flash point9 °C
       Ignition temperature355 °C DIN 51794
       Melting Point-71 °C
       Vapor pressure39 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic0.582 mm2/s (25 °C)
       Solubility20 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 550 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík 1800 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
       H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží.
       H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       H315: Dráždí kůži.
       H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P301 + P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
       RTECSAT0700000
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Categories of dangervysoce ho?lavý, zdraví škodlivý, dráždivý, senzibilizující
       R PhraseR 11-20/21/22-36/37/38-43
       Vysoce hořlavý.Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
       S PhraseS 9-16-33-36/37
       Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1917 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1917 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1917 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.921 - 0.922
       Identity (IR)passes test

       Documentation

       MSDS

       Title

       Safety Data Sheet (SDS) 

       Certificates of Analysis

       Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
       8008360100 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
       8008361000 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

       Certificates

       Title

       Reach Use

       Název
       Reach Use

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Flavors and Fragrances for Cosmetics
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers