A part of Merck

111670 | Kyselina mravenčí 98-100%

111670
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 1.11670.1000 replaces and is identical to 11670-1

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   64-18-6200-579-1CH₂O₂HCOOH46.03 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1116700250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1116701000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glas bottle pre packed 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number111670
       Replaces11670-1; 11670
       SynonymsMethanoic acid, Formylic acid
       DescriptionFormic acid 98-100%
       References
       Product Information
       CAS number64-18-6
       EC index number607-001-00-0
       EC number200-579-1
       Hill FormulaCH₂O₂
       Chemical formulaHCOOH
       Molar Mass46.03 g/mol
       HS Code2915 11 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationFormic acid 98-100% Suprapur®. CAS 64-18-6, EC Number 200-579-1, chemical formula HCOOH. Formic acid 98-100% MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Methanoic acid, Formylic acid, 11670-1, 11670
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point101 °C (1013 hPa)
       Density1.22 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit12 - 38 %(V)
       Flash point49.5 °C
       Melting Point4 °C
       pH value2.2 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure42 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
       H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       H331: Toxický při vdechování.
       EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       RTECSLQ4900000
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal4
       Vodné roztoky organických kyselin se v případě potřeby zředí a poté se musí opatrně neutralizovat hydrogenuhličitanem sodným (Kat.č. 106323) nebo hydroxidem sodným (Kat.č. 106462). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH-indikátorových proužků (Kat.č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangerho?lavý, žíravý
       R PhraseR 10-35-20/22
       Hořlavý.Způsobuje těžké poleptání.Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
       S PhraseS 23-26-45
       Nevdechujte páry.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1779 , 8 (3), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1779 , 8 (3), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1779 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications