A part of Merck

104013 | Furfural

104013
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
   98-01-1202-627-7C₅H₄O₂96.08 g/molACS

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1040130020
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 20 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1040130100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 100 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number104013
       Synonyms2-Furancarbaldehyde
       References
       Product Information
       CAS number98-01-1
       EC index number605-010-00-4
       EC number202-627-7
       GradeACS
       Hill FormulaC₅H₄O₂
       Molar Mass96.08 g/mol
       HS Code2932 12 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationFurfural GR for analysis ACS. CAS 98-01-1, molar mass 96.08 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point162 °C (1013 hPa)
       Density1.16 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.1 - 19.3 %(V)
       Flash point60 °C
       Ignition temperature315 °C
       Melting Point-37 °C
       Vapor pressure1 hPa (20 °C)
       Solubility83 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 65 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H301 + H331: Toxický při požití a při vdechování
       H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží.
       H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
       Precautionary Statement(s)P281: Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       RTECSLT7000000
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal9
       Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Categories of dangertoxický, dráždivý, karcinogenní
       R PhraseR 21-23/25-36/37/38-40
       Zdraví škodlivý při styku s kůží.Toxický při vdechování a při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Podezření na karcinogenní účinky.
       S PhraseS 26-36/37-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1199 , 6.1 (3), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1199 , 6.1 (3), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1199 , 6.1 (3), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Identity (IR)passes test
       Density (d 20 °C/20 °C)1.155 - 1.163
       Titrable free acid≤ 0.02 meq/g
       Evaporation residue≤ 0.5 %

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Furans, Benzofurans
       Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Aldehydes > Heterocyclic Aldehydes