A part of Merck

100306 | Kyselina bromovodíková 47%

100306
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1003060250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1003061000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glas bottle pre packed 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number100306
       SynonymsHydrogen bromide solution
       References
       Product Information
       EC index number035-002-01-8
       HS Code2811 19 10
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point126 °C (1013 hPa)
       Density1.49 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point-11 °C
       Vapor pressure10.6 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal12
       Anorganické kyseliny a jejich anhydridy je třeba nejprve zředit nebo hydrolyzovat opatrným vmícháním do ledové vody, poté neutralizovat (ochranné rukavice, digestoř!) roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH- indikátorových proužků (Kat.č. 109535). Dýmavá kyselina sírová se opatrně a po kapkách vmíchá do 40 % kyseliny sírové (Kat.č. 109286). Mějte k dispozici velké množství ledu pro chlazení! Po dostatečném ochlazení je postup zacházení s vysoce koncentrovanou kyselinou totožný s výše uvedeným postupem. Analogicky s tímto postupem lze i další anhydridy konvertovat na odpovídající kyseliny. Kyselé plyny (např. chlor, fosgen, oxid siřičitý) musí být absorbovány do zředěného roztoku hydroxidu sodného a po neutralizaci převedeny do kontejneru D.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangeržíravý
       R PhraseR 34-37
       Způsobuje poleptání.Dráždí dýchací orgány.
       S PhraseS 7/9-26-45
       Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1788 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1788 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1788 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (acidimetric)≥ 47 %
       Chloride (Cl)≤ 50000 ppb
       Iodide (I)≤ 10000 ppb
       Phosphate, Phosphite (as PO₄)≤ 50 ppb
       Sulfate and sulphite (as SO₄)≤ 500 ppb
       Ag (Silver)≤ 1 ppb
       Al (Aluminium)≤ 10 ppb
       As (Arsenic)≤ 0.5 ppb
       Au (Gold)≤ 0.5 ppb
       Ba (Barium)≤ 0.5 ppb
       Be (Beryllium)≤ 0.5 ppb
       Bi (Bismuth)≤ 0.5 ppb
       Ca (Calcium)≤ 10 ppb
       Cd (Cadmium)≤ 0.5 ppb
       Co (Cobalt)≤ 0.5 ppb
       Cr (Chromium)≤ 0.5 ppb
       Cu (Copper)≤ 0.5 ppb
       Fe (Iron)≤ 5 ppb
       Ga (Gallium)≤ 0.5 ppb
       Ge (Germanium)≤ 0.5 ppb
       Hg (Mercury)≤ 5 ppb
       In (Indium)≤ 0.5 ppb
       K (Potassium)≤ 5 ppb
       Li (Lithium)≤ 0.5 ppb
       Mg (Magnesium)≤ 1 ppb
       Mn (Manganese)≤ 0.5 ppb
       Mo (Molybdenum)≤ 0.5 ppb
       Na (Sodium)≤ 20 ppb
       Ni (Nickel)≤ 0.5 ppb
       Pb (Lead)≤ 0.5 ppb
       Pd (Palladium)≤ 1 ppb
       Sb (Antimony)≤ 0.5 ppb
       Sn (Tin)≤ 0.5 ppb
       Sr (Strontium)≤ 0.5 ppb
       Ti (Titanium)≤ 0.5 ppb
       Tl (Thallium)≤ 0.5 ppb
       U (Uranium)≤ 0.5 ppb
       V (Vanadium)≤ 0.5 ppb
       Zn (Zinc)≤ 5 ppb
       Zr (Zirconium)≤ 0.5 ppb
       Residue on ignition (as sulphate)≤ 2000 ppb