A part of Merck

109480 | ICP-Víceprvkový standardní roztok XIII

109480
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1094800100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number109480
     SynonymsNota 1
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point100 °C
     Density1.032 g/cm3
     pH value1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H350i: Může vyvolat rakovinu při vdechování.
     H290: Může být korozivní pro kovy.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
     EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal18
     S karcinogenním berylliem a jeho solemi je třeba zacházet obzvláště opatrně. Nesmí dojít k jeho inhalaci a kontaktu s pokožkou. Kontejner E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangerkarcinogenní, zdraví škodlivý, žíravý, senzibilizující
     R PhraseR 49-20-34-43
     Může vyvolat rakovinu při vdechování.Zdraví škodlivý též při vdechování.Způsobuje poleptání.Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
     S PhraseS 53-26-36/37/39-45
     Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2031 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2031 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2031 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Al (Aluminium)500 mg/l
     As (arsenic)100 mg/l
     Be (beryllium)100 mg/l
     Cd (cadmium)25.0 mg/l
     Co (cobalt)100 mg/l
     Cr (chromium)100 mg/l
     Cu (Copper)100 mg/l
     Fe (iron)100 mg/l
     Hg (Mercury)5.0 mg/l
     Mn (Manganese)100 mg/l
     Ni (Nickel)100 mg/l
     Pb (lead)100 mg/l
     Se (Selenium)25.0 mg/l
     V (Vanadium)250 mg/l
     Zn (Zinc)100 mg/l

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     100441 Kyselina dusičná 65% Zobrazit ceny a dostupnost
     101518 Kyselina dusičná 60% Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®