A part of Merck

104763 | Jod

104763
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   7553-56-2231-442-4I₂253.8 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1047630050
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 50 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1047630500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glas bottle pre packed 500 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number104763
       References
       Product Information
       CAS number7553-56-2
       EC index number053-001-00-3
       EC number231-442-4
       Hill FormulaI₂
       Molar Mass253.8 g/mol
       HS Code2801 20 00
       Applications
       ApplicationIodine 99.999 Suprapur®. CAS 7553-56-2, pH 5.4 (H₂O) (saturated solution). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point185 °C (1013 hPa)
       Density4.93 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point114 °C
       pH value5.4 (H₂O) (nasycený roztok)
       Vapor pressure0.41 hPa (25 °C)
       Viscosity kinematic0.57 mm2/s (116 °C) kapalný
       Bulk density2100 kg/m3
       Solubility0.3 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 14000 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík 1425 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H312 + H332: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování
       H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       H372: Při prodloužené nebo opakované expozici požitím způsobuje poškození orgánů.
       H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
       Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
       RTECSNN1575000
       Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal22
       Anorganické peroxidy a oxidanty, a stejně tak brom a jod, lze zneškodnit redukcí pomocí roztoku kyselého thiosíranu sodného (Kat.č. 106513); kontejner D nebo E. Špatně rozpustné oxidanty se shromažďují odděleně v kontejneru E nebo I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangerzdraví škodlivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 20/21-50
       Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.Vysoce toxický pro vodní organismy.
       S PhraseS 23-25-61
       Nevdechujte páry.Zamezte styku s očima.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3495 , 8 (6.1), III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3495 , 8 (6.1), III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3495 , 8 (6.1), III, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (metallic)≥ 99.999 %
       Assay (iodometric)≥ 99.8 %
       Chlorine and Bromine (as Cl)≤ 10 ppm
       Ag (Silver)≤ 0.010 ppm
       Al (Aluminium)≤ 0.050 ppm
       Au (Gold)≤ 0.050 ppm
       Ba (Barium)≤ 0.050 ppm
       Be (Beryllium)≤ 0.005 ppm
       Bi (Bismuth)≤ 0.050 ppm
       Ca (Calcium)≤ 0.10 ppm
       Cd (Cadmium)≤ 0.010 ppm
       Co (Cobalt)≤ 0.010 ppm
       Cr (Chromium)≤ 0.010 ppm
       Cu (Copper)≤ 0.010 ppm
       Fe (Iron)≤ 0.050 ppm
       Ga (Gallium)≤ 0.050 ppm
       In (Indium)≤ 0.010 ppm
       K (Potassium)≤ 0.50 ppm
       Li (Lithium)≤ 0.010 ppm
       Mg (Magnesium)≤ 0.050 ppm
       Mn (Manganese)≤ 0.005 ppm
       Mo (Molybdenum)≤ 0.020 ppm
       Na (Sodium)≤ 0.10 ppm
       Ni (Nickel)≤ 0.010 ppm
       Pb (Lead)≤ 0.050 ppm
       Sn (Tin)≤ 0.050 ppm
       Sr (Strontium)≤ 0.010 ppm
       Ti (Titanium)≤ 0.050 ppm
       Tl (Thallium)≤ 0.050 ppm
       V (Vanadium)≤ 0.005 ppm
       Zn (Zinc)≤ 0.050 ppm

       Související produkty a aplikace

       Accessories (Primary)

       Katalogové číslo Popis  
       100318 Kyselina chlorovodíková 30% Zobrazit ceny a dostupnost
       100441 Kyselina dusičná 65% Zobrazit ceny a dostupnost
       101514 Kyselina chlorovodíková 30% Zobrazit ceny a dostupnost
       101518 Kyselina dusičná 60% Zobrazit ceny a dostupnost

       Související produkty: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Salts Suprapur®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP