A part of Merck

820738 | Jodmonobromid

820738
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7789-33-5232-159-9BrIIBr206.81 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8207380100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8207380250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number820738
       SynonymsBromine iodide
       DescriptionIodine monobromide
       References
       Product Information
       CAS number7789-33-5
       EC number232-159-9
       Hill FormulaBrI
       Chemical formulaIBr
       Molar Mass206.81 g/mol
       HS Code2812 90 00
       Applications
       ApplicationIodine monobromide for synthesis. CAS 7789-33-5, EC Number 232-159-9, chemical formula IBr. Iodine monobromide MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Bromine iodide
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point116 °C (1013 hPa) (rozklad)
       Density4.41 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point37 - 40 °C
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal22
       Anorganické peroxidy a oxidanty, a stejně tak brom a jod, lze zneškodnit redukcí pomocí roztoku kyselého thiosíranu sodného (Kat.č. 106513); kontejner D nebo E. Špatně rozpustné oxidanty se shromažďují odděleně v kontejneru E nebo I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangeržíravý
       R PhraseR 34-37
       Způsobuje poleptání.Dráždí dýchací orgány.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3260 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3260 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3260 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (iodometric)≥ 95.0 %
       Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.