A part of Merck

105387 | Roztok eosin-methylenové modři podle Leishmana

105387
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1053870500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 500 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number105387
     DescriptionLEISHMAN'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION
     OverviewThe staining method according to Leishman is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Wright's eosin methylene blue solution and May-Grünwald's eosin methylene blue solution, it is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The typical resulting color of cell nuclei is red to purple, which depends on the buffer tablets (Buffer tablets pH 7.2 or Buffer tablets pH 6.8). 500 mL of the IVD & CE-registered Leishman's eosin methylene blue solution are sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. It is registered as IVD and CE product.
     References
     Product Information
     HS Code3204 19 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point65 °C (1013 hPa)
     Density0.79 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit5.5 - 44 %(V) Methanol
     Flash point12 °C
     Ignition temperature455 °C Methanol
     Vapor pressure128 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H301 + H311 + H331: Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.
     H370: Způsobuje poškození orgánů.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
     P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal1
     Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Categories of dangervysoce ho?lavý, toxický
     R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
     Vysoce hořlavý.Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
     S PhraseS 16-36/37-45
     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Suitability for microscopy (Blood smear)passes test
     Erythrocytespink-brownish
     Nucleiviolet
     Eosinophilic granulesred to red-brown
     Neutrophilic granuleslight violet
     Lymphocyte cytoplasmblue

     Související produkty a aplikace

     Alternative Products

     Katalogové číslo Popis  
     101350 Leishmanova eosin-methylenová modř Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     111374 Pufrovací tablety pH 6,8 Zobrazit ceny a dostupnost
     106009 Methanol Zobrazit ceny a dostupnost
     109468 Pufrové tablety pH 7,2 Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Hematology > Rapid Stainings, Hemacolor®
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Hematology > Hematological Staining Solutions