A part of Merck

104413 | Síran rtuťnatý roztok 200 g/l

104413
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1044131000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number104413
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.3 g/cm3 (20 °C)
     pH value0.5 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
     H300 + H310 + H330: Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
     H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1B Nehořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal20
     Rezidua rtuti a solí rtuti: elementární rtuť je možné získat pomocí Chemizorbu® Hg (Kat.č. 112576). Kontejner G.
     Safety Information
     Hazard Symbols Very toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangervysoce toxický, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 26/27/28-33-36/38-51/53
     Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Nebezpečí kumulativních účinků.Dráždí oči a kůži.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 28-36/37-45-61
     Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2922 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 1 (Acids)11 (Mercury and mercury compounds)
     Supplemental Information
     Specifications
     Concentration (HgSO₄)198.0 - 202.0 g/l
     Concentration (H₂SO₄)173.0 - 180.0 g/l