A part of Merck

815052 | Methanol-D3

815052
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1849-29-2217-435-9CHD₃OCD₃OH35.06 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8150520001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8150520005
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná ampulka 5 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number815052
       SynonymsTetradeuteromethanol
       OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
       References
       Product Information
       CAS number1849-29-2
       EC index number603-001-00-X
       EC number217-435-9
       Hill FormulaCHD₃O
       Chemical formulaCD₃OH
       Molar Mass35.06 g/mol
       HS Code2845 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationMethanol-D3 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™. Methanol-D3 CAS No. 1849-29-2, EC Number 217-435-9. Methanol-D3 MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point64.5 °C (1013 hPa)
       Density0.867 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit5.5 - 36.5 %(V)
       Flash point11 °C
       Ignition temperature455 °C
       Melting Point-98 °C
       Vapor pressure128 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 5628 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H301 + H311 + H331: Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.
       H370: Způsobuje poškození orgánů.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
       P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal1
       Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Toxic
       Categories of dangervysoce ho?lavý, toxický
       R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
       Vysoce hořlavý.Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
       S PhraseS 7-16-36/37-45
       Uchovávejte obal těsně uzavřený.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Deuteration degree≥ 99.5 %