A part of Merck

802357 | Methylester kyseliny chlormravenčí

802357
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   79-22-1201-187-3C₂H₃ClO₂ClCOOCH₃94.5 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8023570100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glass Bottle in Metal can 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8023570500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glass Bottle in Metal can 500 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number802357
       SynonymsChloroformic acid methyl ester, Methoxycarbonyl chloride, Methyl chlorocarbonate
       DescriptionMethyl chloroformate
       References
       Product Information
       CAS number79-22-1
       EC index number607-019-00-9
       EC number201-187-3
       Hill FormulaC₂H₃ClO₂
       Chemical formulaClCOOCH₃
       Molar Mass94.5 g/mol
       HS Code2915 90 70
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationMethyl chloroformate for synthesis. CAS 79-22-1, EC Number 201-187-3, chemical formula ClCOOCH₃. Methyl chloroformate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Chloroformic acid methyl ester, Methoxycarbonyl chloride, Methyl chlorocarbonate
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point71 - 72 °C
       Density1.23 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit7.8 - 23.3 %(V)
       Flash point4.5 °C DIN 51755 Part 1
       Ignition temperature485 °C DIN 51794
       Melting Point-61 °C
       Vapor pressure137 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H302 + H312: Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       H330: Při vdechování může způsobit smrt.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal11
       Kyselé halogenidy, anhydridy a isokyanáty se přidávají po kapkách do velkého množství methanolu (Kat.č. 822283), čímž se přeměňují na odpovídající methylestery nebo methylkarbamáty. Neutralizace se provádí roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Kontejner A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Very toxic
       Categories of dangervysoce ho?lavý, vysoce toxický, žíravý
       R PhraseR 11-21/22-26-34
       Vysoce hořlavý.Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.Vysoce toxický při vdechování.Způsobuje poleptání.
       S PhraseS 26-14-28-36/37-39-36/37/39-45-46-63
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Skladujte mimo alkálií a zásaditých látek.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1238 , 6.1 (3, 8), I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1238 , 6.1 (3, 8),
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1238 , 6.1 (3, 8), I, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Miscellaneous Carboxylic Acid Derivatives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Protecting Groups
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Miscellaneous Carboxylic Acid Derivatives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Peptide Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Peptide Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Products for Peptide Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Miscellaneous Carboxylic Acid Derivatives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Protecting Groups