A part of Merck

846004 | Směs Tetrahydrofurfuryl alkoholu / Cyclohexanon / 1-Methyl-2-pyrrolidon (20/45/35 ) (% v/v/v)

Nový846004
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8460042500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 2.5 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number846004
     References
     Product Information
     HS Code3824 90 92
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.998 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H360Df: Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
     H226: Hořlavá kapalina a páry.
     H315: Dráždí kůži.
     H318: Způsobuje vážné poškození očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
     P210: Chraňte před teplem.
     P280: Používejte ochranné brýle.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     R PhraseR 61-20/21/22-10-37/38-41-62
     Může poškodit plod v těle matky.Zdraví škodlivý též při vdechování, styku s kůží a při požití.Hořlavý.Dráždí dýchací orgány a kůži.Nebezpečí vážného poškození očí.Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.
     S PhraseS 53-26-36/37/39-45
     Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1915 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1915 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1915 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Plastics > Organic Synthesis Solvents for Plastics
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Di- and Tetrahydrofurans, Butyrolactones
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Solvents for Pharma
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Coatings > Organic Synthesis Solvents for Coatings
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Electroplating > Organic Synthesis Process Chemicals for Electroplating
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Electroplating > Organic Synthesis Special Additives for Electroplating