A part of Merck

845017 | N-Ethyldiisopropylamin

845017
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7087-68-5230-392-0C₈H₁₉N[(CH₃)₂CH]₂NCH₂CH₃129.24 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8450170050
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 50 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8450170100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 100 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8450171000
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Skleněná láhev 1 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         8450172500
         Zjišťuji dostupnost...
         Omezená dostupnostOmezená dostupnost
         Na skladě 
         Přerušeno
         Dostupné omezené množství
         Dostupnost bude potvrzena
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Bude poskytnuto
           Kontaktujte Zákaznický servis

           Skleněná láhev 2.5 l
           Zjišťuji cenu...
           Cenu nelze zjistit
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           S dokončenou objednávkou Další informace
           Ušetřili jste ()
            
           Vyžádat nacenění
           Description
           Catalogue Number845017
           SynonymsN,N-Diisopropylethylamine
           DescriptionN-Ethyldiisopropylamine
           References
           Product Information
           CAS number7087-68-5
           EC number230-392-0
           Hill FormulaC₈H₁₉N
           Chemical formula[(CH₃)₂CH]₂NCH₂CH₃
           Molar Mass129.24 g/mol
           HS Code2921 19 99
           Structure formula Image
           Applications
           ApplicationN-Ethyldiisopropylamine Msynth®plus. CAS 7087-68-5, EC Number 230-392-0, chemical formula (CH₃)₂CH₂NCH₂CH₃. N-Ethyldiisopropylamine MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: N,N-Diisopropylethylamine
           Biological Information
           Physicochemical Information
           Boiling point127 °C (1013 hPa)
           Density0.76 g/cm3 (20 °C)
           Explosion limit0.7 - 6.3 %(V)
           Flash point9.5 °C
           Ignition temperature240 °C
           pH value12.3 (H₂O) (jako emulze)
           Vapor pressure16 hPa (20 °C)
           Viscosity kinematic0.88 mm2/s (20 °C)
           Solubility3.9 g/l
           Dimensions
           Materials Information
           Toxicological Information
           LD 50 oralLD50 Krysa > 200 - 500 mg/kg
           Safety Information according to GHS
           Hazard Pictogram(s)


           Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
           H302: Zdraví škodlivý při požití.
           H318: Způsobuje vážné poškození očí.
           H331: Toxický při vdechování.
           H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
           Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
           P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
           P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
           P280: Používejte ochranné brýle.
           P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
           P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
           P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
           P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
           Storage class3 Vznětlivé kapaliny
           WGKWGK 2 látka ohrožující vody
           Disposal3
           Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
           Safety Information
           Hazard Symbols Flammable
           Irritant
           Categories of dangervysoce ho?lavý, zdraví škodlivý, žíravý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
           R PhraseR 11-20/22-38-41-52/53
           Vysoce hořlavý.Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.Dráždí kůži.Nebezpečí vážného poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
           S PhraseS 16-26-39-61
           Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
           Product Usage Statements
           Storage and Shipping Information
           StorageSkladovat do +30°C.
           Packaging Information
           Transport Information
           Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3286 , 3 (6.1, 8), II
           Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3286 , 3 (6.1, 8), II
           Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3286 , 3 (6.1, 8), II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
           Supplemental Information
           Specifications

           Documentation

           MSDS

           Title

           Safety Data Sheet (SDS) 

           Certificates of Analysis

           Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
           8450170050 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
           8450170100 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
           8450171000 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
           8450172500 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

           Qualification Dossier

           Title

           Reach Use

           Název
           Reach Use

           Související produkty a aplikace

           Related Products

           Katalogové číslo Popis  
           800894 N-Ethyldiisopropylamin Zobrazit ceny a dostupnost

           Související produkty: Brand Facete

           Kategorie

           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Tertiary Amines and Nitroxides
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > XXS Products in Small Quantities
           Small Molecules Pharmaceutical > API Synthesis > non GMP Intermediates Msynth®plus
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Tertiary Amines and Nitroxides
           Reagents, Chemicals and Labware > API Synthesis > Msynth®plus
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Tertiary Amines and Nitroxides