A part of Merck

815000 | Naftalen-D8

815000
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1146-65-2214-552-7C₁₀D₈C10D8136.22 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8150000001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná ampulka 1 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number815000
     DescriptionNaphthalene-D8
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number1146-65-2
     EC number214-552-7
     Hill FormulaC₁₀D₈
     Chemical formulaC10D8
     Molar Mass136.22 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationNaphthalene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 1146-65-2, EC Number 214-552-7, chemical formula C10D8. Naphthalene-D8 MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Explosion limit0.9 - 5.9 %(V)
     Flash point78 °C
     Melting Point81 - 83 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa > 2000 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Krysa > 2500 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H228: Hořlavá tuhá látka.
     H302: Zdraví škodlivý při požití.
     H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
     H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P281: Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
     P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
     P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte písek.
     Storage class4.1B Vznětlivé pevné nebezpečné látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerzdraví škodlivý, karcinogenní, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 22-40-50/53
     Zdraví škodlivý při požití.Podezření na karcinogenní účinky.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 36/37-46-60-61
     Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1334 , 4.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1334 , 4.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1334 , 4.1, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 98 %