A part of Merck

106717 | Chlorid nikelnatý hexahydrát

106717
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 106717.1000 replaces NX0325-5, material is identical, pack size is different

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   7791-20-0231-743-0Cl₂Ni * 6 H₂ONiCl₂ * 6 H₂O237.66 g/molACS

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1067170250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 250 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1067171000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 1 kg
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number106717
       ReplacesNX0325-5
       SynonymsNickel dichloride
       DescriptionNickel(II) chloride hexahydrate
       References
       Product Information
       CAS number7791-20-0
       EC index number028-011-00-6
       EC number231-743-0
       GradeACS
       Hill FormulaCl₂Ni * 6 H₂O
       Chemical formulaNiCl₂ * 6 H₂O
       Molar Mass237.66 g/mol
       HS Code2827 35 00
       Applications
       ApplicationNickel(II) chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS. CAS 7791-20-0, EC Number 231-743-0, chemical formula NiCl₂ * 6 H₂O. Nickel(II) chloride hexahydrate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Nickel dichloride
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.92 g/cm3 (bezvodá substance)
       Melting Point140 °C (bezvodá substance),rozkládá se
       pH value4.9 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density640 kg/m3
       Solubility2540 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 186 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H350i: Může vyvolat rakovinu při vdechování.
       H360D: Může poškodit plod v těle matky.
       H301 + H331: Toxický při požití a při vdechování
       H315: Dráždí kůži.
       H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
       H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
       H341: Podezření na genetické poškození.
       H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
       H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
       P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P280: Používejte ochranné rukavice.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       RTECSQR6480000
       Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal15
       Roztoky a pevné látky obsahující těžké kovy: kontejner E. Rozmíchejte Raneyův nikl (také: Urushibarův nikl) ve formě vodné suspenze v kyselině chlorovodíkové (Kat.č. 100312) do úplného rozpuštění (kontejner E). Ani Raneyův nikl, ani filtrovaná rezidua se nesmí nechat vyschnout, protože se mohou na vzduchu spontánně vznítit. V tomto kontextu jsou těžkými kovy myšleny jakékoliv sloučeniny s antimonem, arzenem, kadmiem, chromem(VI), mědí, olovem, niklem a cínem, stejně jako substance v metalické formě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky (podle AbfallverzeichnisV - Waste Catalogue Ordinance, Appendix 3). Další těžké kovy se shromažďují odděleně.
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Dangerous for the environment
       Categories of dangerkarcinogenní, toxické pro reprodukci, toxický, dráždivý, mutagenní, senzibilizující, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 49-61-23/25-48/23-38-68-42/43-50/53
       Může vyvolat rakovinu při vdechování.Může poškodit plod v těle matky.Toxický též při vdechování a při požití.Rovněž toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.Dráždí kůži.Možné nebezpečí nevratných účinků.Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 53-45-60-61
       Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3288 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3288 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3288 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (complexometric)≥ 98.0 %
       Insoluble matter≤ 0.005 %
       Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %
       Total nitrogen (N)≤ 0.005 %
       Ca (Calcium)≤ 0.005 %
       Co (Cobalt)≤ 0.005 %
       Cu (Copper)≤ 0.001 %
       Fe (Iron)≤ 0.001 %
       K (Potassium)≤ 0.01 %
       Mg (Magnesium)≤ 0.01 %
       Mn (Manganese)≤ 0.002 %
       Na (Sodium)≤ 0.01 %
       Pb (Lead)≤ 0.002 %
       Zn (Zinc)≤ 0.001 %
       conforms to ACS