A part of Merck

112285 | Chlorid niobičný

112285
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   10026-12-7233-059-8Cl₅NbNbCl₅270.17 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1122850100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number112285
     SynonymsNiobium pentachloride
     DescriptionNiobium(V) chloride
     References
     Product Information
     CAS number10026-12-7
     EC number233-059-8
     Hill FormulaCl₅Nb
     Chemical formulaNbCl₅
     Molar Mass270.17 g/mol
     HS Code2827 39 85
     Applications
     ApplicationNiobium(V) chloride 98+. CAS 10026-12-7, EC Number 233-059-8, chemical formula NbCl₅. Niobium(V) chloride MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Niobium pentachloride
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point254 °C
     Density2.75 g/cm3
     Melting Point205 °C
     Bulk density1450 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 1400 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     EUH014: Prudce reaguje s vodou.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal24
     Kapalné anorganické halogenidy a činidla citlivá na hydrolýzu je nutno opatrně a pomalu vmíchat po kapkách do ledově studeného 10% roztoku hydroxidu sodného (Kat.č. 105587) (pozor: vznikají žíravé plyny); kontejner D nebo E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangerzdraví škodlivý, žíravý
     R PhraseR 14-22-34-37
     Prudce reaguje s vodou.Zdraví škodlivý při požití.Způsobuje poleptání.Dráždí dýchací orgány.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovací teplota: bez omezení.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3260 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3260 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3260 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Identitypasses test
     Assay (gravimetrically)≥ 98.0 %