A part of Merck

820617 | O-Benzylhydroxylamin

820617
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #Hill FormulaMolar Mass
   622-33-3C₇H₉NO123.16 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8206170010
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 10 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number820617
     References
     Product Information
     CAS number622-33-3
     Hill FormulaC₇H₉NO
     Molar Mass123.16 g/mol
     HS Code2928 00 90
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationO-Benzylhydroxylamine for synthesis. CAS 622-33-3, pH 8 (47 g/l, H₂O). O-Benzylhydroxylamine MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point49 °C (1 hPa)
     Density1.064 g/cm3 (23 °C)
     Flash point91.5 °C
     Ignition temperature260 °C DIN 51794
     pH value8 (47 g/l, H₂O)
     Vapor pressure2.09 hPa (58 °C)
     Viscosity kinematic3.34 mm2/s (23 °C)
     Solubility47 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class8A Hořlavé, leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangeržíravý, senzibilizující
     R PhraseR 34-43
     Způsobuje poleptání.Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2735 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2735 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2735 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.062 - 1.066
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines