A part of Merck

820343 | O-Fenylester kyseliny chlorthiomravenčí

820343
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
      Remaining : Will advise
      Bude poskytnuto
      Kontaktujte Zákaznický servis
      Zobrazit ceny a dostupnost
      Klikněte pro vytištění této stránky
      Download Product Safety Card

      Přehled

      Replacement Information

      Tabulka spec. kláve

      CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
      1005-56-7213-736-4C₇H₅ClOSClCSOC₆H₅172.64 g/mol

      Ceny a dostupnost

      Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
      8203430010
      Zjišťuji dostupnost...
      Omezená dostupnostOmezená dostupnost
      Na skladě 
      Přerušeno
      Dostupné omezené množství
      Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
          Remaining : Will advise
          Bude poskytnuto
          Kontaktujte Zákaznický servis

          Glas bottle pre packed 10 ml
          Zjišťuji cenu...
          Cenu nelze zjistit
          Minimum Quantity needs to be mulitiple of
          S dokončenou objednávkou Další informace
          Ušetřili jste ()
           
          Vyžádat nacenění
          Description
          Catalogue Number820343
          SynonymsO-Phenyl chlorothiocarbonate, Chlorothioformic acid O-phenyl ester
          DescriptionO-Phenyl chlorothioformate
          References
          Product Information
          CAS number1005-56-7
          EC number213-736-4
          Hill FormulaC₇H₅ClOS
          Chemical formulaClCSOC₆H₅
          Molar Mass172.64 g/mol
          HS Code2930 90 99
          Structure formula Image
          Applications
          ApplicationO-Phenyl chlorothioformate for synthesis. CAS 1005-56-7, EC Number 213-736-4, chemical formula ClCSOC₆H₅. O-Phenyl chlorothioformate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: O-Phenyl chlorothiocarbonate, Chlorothioformic acid O-phenyl ester
          Biological Information
          Physicochemical Information
          Boiling point81 - 83 °C (8 hPa)
          Density1.28 g/cm3 (20 °C)
          Flash point81 °C
          Dimensions
          Materials Information
          Toxicological Information
          Safety Information according to GHS
          Hazard Pictogram(s)
          Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
          Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
          P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
          P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
          P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
          Storage class8A Hořlavé, leptavé nebezpečné látky
          WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
          Disposal11
          Kyselé halogenidy, anhydridy a isokyanáty se přidávají po kapkách do velkého množství methanolu (Kat.č. 822283), čímž se přeměňují na odpovídající methylestery nebo methylkarbamáty. Neutralizace se provádí roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Kontejner A.
          Safety Information
          Hazard Symbols Corrosive
          Categories of dangeržíravý
          R PhraseR 34
          Způsobuje poleptání.
          S PhraseS 26-36/37/39-45
          Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
          Product Usage Statements
          Storage and Shipping Information
          StorageSkladovat do +30°C.
          Packaging Information
          Transport Information
          Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1760 , 8, II
          Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1760 , 8, II
          Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1760 , 8, II
          Supplemental Information
          Specifications
          Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
          Density (d 20 °C/ 4 °C)1.275 - 1.277
          Identity (IR)passes test